Over de stichting

De Pierre Kemp Stichting, opgericht in december 2014, is een stichting met een ideële, algemeen nut beogende doelstelling (culturele ANBI).

De Pierre Kemp Stichting heeft als doel het literaire en beeldende erfgoed van Pierre Kemp (1886-1967) bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Dit doet de stichting onder meer door middel van nieuwe uitgaven van zijn werk en een website met gevarieerde informatie over deze veelzijdige kunstenaar.

In 2016 kreeg de Pierre Kemp Stichting het schrijfbureau van de dichter in haar bezit. Het bureau is te vinden in de Universiteitsbibliotheek Maastricht, waar ook de persoonlijke boeken- en platencollectie van Kemp is ondergebracht.

Het jaar 2017, vijftig jaar na zijn overleden, was een Kempjaar. Ter gelegenheid daarvan werd een deel van het stadspark (dat al Kempland heette) herdoopt tot Pierre Kemppark. Ook was er een expositie gewijd aan zijn vroege kunstwerken op papier, getiteld “De hand van Pierre Kemp”. Als publicatie bij deze expositie verscheen bij het museum een facsimile-uitgave van Kemps schetsboekje uit 1907, samen met een uitgebreide toelichting.

Daarnaast verscheen in 2017 Het regent in de trompetten, een bloemlezing uit Kemps gedichten, goed ontvangen in de pers. In de Universiteitsbibliotheek van Maastricht werd een Kemp-vitrine ingericht.

Gegevens over de stichting

Statutaire naam: Pierre Kemp Stichting
Statutaire zetel: Maastricht

Bezoekadres: Grote Looiersstraat 17, 6211 JH Maastricht

Contact (e-mail): info@pierrekemp.nl

Statutaire bestuurssamenstelling:

Prof. dr. Wiel Kusters, voorzitter
Mw. drs. Ingrid Wijk, secretaris
Mw. Wies Meijs, penningmeester
drs. Danny Habets, website ontwerp en beheer

Statutaire doelstelling:
De Stichting heeft ten doel:
a. het beheer van de auteursrechten op het gepubliceerde en ongepubliceerde literaire en beeldende werk van Pierre Kemp (1886-1967) en het beheer van de daaruit voortvloeiende revenuen;
b. het in stand houden en bevorderen van de belangstelling voor het werk van Pierre Kemp in de ruimste zin van het woord, waaronder onder meer begrepen het tot stand brengen van nieuwe uitgaven van het werk van Pierre Kemp en het opzetten en in stand houden van een website;
c. het verrichten of doen verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel te bereiken op alle daartoe geëigende en wettelijke middelen.

De Stichting beoogt het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Eventueel behaalde revenuen worden aangewend om het doel van de Stichting te bereiken.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

RSIN nummer 854507942
NL 64INGB0006788189

Mailadres: info@pierrekemp.nl

Jaarverslagen: